Privacy statement
Inleiding
Employ BV hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Employ BV heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Employ BV behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Employ BV u inzicht hoe Employ BV in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

Wie zijn wij
Employ B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en gevestigd in Hoogeveen, Industrieweg 1, 7903 AH, vertegenwoordigd door dhr. H.G. Zwiers. Employ BV is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. Employ BV schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Employ BV blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Employ BV contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft. 

Technische informatie
Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

Cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld de toelichting op de website van de consumentenbond voor uitleg hierover.Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken: Als u Employ BV toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Employ BV rust; Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen; Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Employ BV is opgedragen; Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Employ BV of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden HR-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie. Employ BV gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.U op de hoogte te brengen van interessante vacatures en diensten van Employ BV en van derden. Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten. U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in). Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening. Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
Employ BV kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Employ BV, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

Werkzoekende of kandidaatNAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevensGeboortegegevens, leeftijd, geslachtCurriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaringGegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaanGegevens over beschikbaarheid en verlofAndere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaringOp vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wetGedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer
Indien u voor Employ BV of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Employ BV onderstaande gegevens verwerken:NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevensGeboortegegevens, leeftijd, geslachtCurriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaringGegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaanGegevens over beschikbaarheid en verlofNationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunningGegevens in het kader van een pre-employment screeningGegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervanAndere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaringOverige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratieOp vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Derden 
Employ BV kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Employ BV, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Employ BV, diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Employ BV heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw rechten
Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens
U kunt ons op elk gewenst moment via backoffice@employ.nl of 088-088-9099 dan wel per brief naar Industrieweg 1, 7903 AH te Hoogeveen verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte. 

Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via backoffice@employ.nl of 088-088 9099 dan wel per brief op Industrieweg 1, 7903 AH te Hoogeveen indienen.
Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte. 

Recht om gegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm op vragen via backoffice@employ.nl of 088-088 9099. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.

Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via backoffice@employ.nl of 088-088 9099 dan wel per brief op Industrieweg 1, 7903 AH te Hoogeveen verzoeken al uw gegevens te verwijderen.
U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

Functionaris gegevensbescherming
Employ BV heeft geen functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, volgens de beslisboom is dit niet noodzakelijk.

Beveiliging
Employ BV doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Employ BV met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Bewaartermijn
Employ BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalekHebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Employ BV, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via backoffice@employ.nl of Industrieweg 1, 7902 te Hoogeveen. U kunt onze afdeling backoffice ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 088-088 9099. Indien u het niet eens bent met het gebruik door Employ BV van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan onze medewerkers gegevensbescherming via tessa@employ.nl of juliette@employ.nl

Wijzigingen
Employ BV behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Employ BV en een betrokkene.

Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.